boweco-logo-large

Rekisteriseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE (ASIAKASREKISTERI)


1. Yleistä
Tämä on Boweco Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

2. Rekisterinpitäjä
Boweco Oy (y-tunnus: 3010332-6)
Osoite: Teräsmiehentie 2, 43100 Saarijärvi
Puhelin: 0400 541 721

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Boweco Oy
Nimi: Kimmo Kantalainen
Sähköposti: kimmo.kantalainen@boweco.fi

4. Rekisterin nimi
Boweco Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

5. Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja peruste
Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoito
 • Laskutus
 • Rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tarkoitukset, kuten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen, toteuttaminen ja markkinointi
 • Asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
 • Uudelleenmarkkinointi verkkosivukäyttäytymisen perusteella verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksesta riippuen rekisterinpitäjän lakisäätteiset velvoitteet, sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys voi muodostua esimerkiksi silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella (esimerkiksi liittyminen Boweco Oy:n uutiskirjetilaajaksi, opassisältöjen lataaminen tai tietojen syöttäminen ja tallentaminen yhteydenottolomakkeelle). Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetuilla yhteydenottotavoilla.


6. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää tietoja seuraavista henkilöistä:

 • Rekisterinpitäjän asiakkaista sekä asiakkaiden edustajista ja yhteyshenkilöistä
 • Rekisterinpitäjän alihankkijoiden ja toimittajien edustajista ja yhteyshenkilöistä
 • Potentiaalisista asiakkaista
 • Muista sidosryhmiin kuuluvista henkilöistä
  Rekisteröidystä käsitellään seuraavia, kunkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:
  • Nimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Yritys ja asema
  • Yrityksen osoitetiedot
 • Asiakassuhteeseen ja tilaukseen liittyvät tiedot
  • Uutiskirjeen tilaus ja analytiikka
  • Sähköisen materiaalin tilaus verkkosivulta
  • Sivustokäyttäytyminen ja analytiikka
  • Osallistuminen tapahtumiin
  • Markkinointikielto

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta.

Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.


7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot on saatu pääsääntöisesti seuraavista tietolähteistä:

 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen hoitamiseksi
 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään muun yhteistyösuhteen osana
 • Julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten internet ja kaupparekisteri)
 • Rekisteröidyn työnantajan tai muun rekisterinpitäjään asiakas-, yhteistyö- tai muussa sopimussuhteessa olevan tahon edustajalta

Henkilötietoja tallennetaan rekisteriin käyttäjän tilatessa Boweco Oy:ltä ladattavaa materiaalia tai jättäessään yhteydenottopyynnön. Lisäksi henkilötietoja tallennetaan rekisteriin, mikäli henkilö kuuluu Boweco Oy:n kumppani- tai asiakasyritykseen. Suoramarkkinoinnin rekisteritietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai julkisesta verkosta.


8. Rekisterin suojaus ja tietoturva
Vain Boweco Oy käyttää rekisterissä olevia henkilötietoja, eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille. Markkinointirekisterin tietoja säilytetään pääosin EU:n tai Euroopan talousalueella sijaitsevilla palvelimilla. Jos tietoja säilytetään EU:n tai ETA:n ulkopuolella, varmistaa Boweco Oy, että tietoja luovutetaan ainoastaan sellaisiin maihin, jotka EU-komissio on arvioinut riittävän tietosuojatason maiksi, tai palveluntarjoajille, jotka noudattavat EU:n mallitietosuojasopimuslausekkeita tai Privacy Shield Frameworkia.


9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat, tapauskohtaisesti sovellettavat oikeudet:

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin.  Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, henkilöllä on oikeus saada pääsy tietoihin.
Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot, sekä poistamaan jonkin häntä koskevan henkilötiedon tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyen, silloin kuin rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun perusteella.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Oikeuksien käyttäminen
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kohdassa 3 ilmoitetuilla yhteystiedoilla. Pyrimme vastaamaan sinulle mahdollisimman pikaisesti ja annamme tarvittaessa lisäohjeita tai esitämme lisäkysymyksiä pyyntösi johdosta. Pyydämme huomioimaan, että ennen pyynnön toteuttamista meillä on oikeus ja velvollisuus varmentua henkilöllisyydestäsi, josta johtuen meidän on kyettävä tunnistamaan sinut riittävällä tavalla.


10. Evästeet
Käytämme tällä verkkosivustolla evästeitä (cookies), joiden avulla käsittelemme ja analysoimme verkkosivustomme käyttöön liittyviä tietoja. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, kun käyt tietyillä verkkosivuilla. Evästeiden avulla pystymme ymmärtämään paremmin, millaisesta sisällöstä sivustomme käyttäjät ovat kiinnostuneita ja tarjoamaan heille relevanttia sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käyttäjä voi kuitenkin halutessaan estää evästeiden käytön selainasetusten kautta.


11. Lisätiedot
Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen suorittamaamme henkilötietojen käsittelyyn, voit ottaa yhteyttä meihin tämän tietosuojailmoituksen kohdassa 3 ilmoitetuilla yhteystiedoilla.